Портфоліо Баяк Богдани

Портфоліо Баяк Богдани

EDU BLOG

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КРАУД-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ

УДК _______

Баяк Богдана Леонідівна

 

М. Вінниця

Науковий керівник: доцент Бойчук В.М.

 

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КРАУД-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ

 

Вступ. Цифрові технології - перспективний напрямок інформаційних навичок для студентів. Швидкий пошук і легке сприйняття різноманітної інформації підвищує її інтенсивність у застосуванні комп’ютерних технологій у навчанні учнів.

 Варто зазначити, що з розвитком цифрових технологій, насамперед Інтернету, змінює зовнішнє середовище, в якому працюють навчальні заклади, надаючи вчителям нові засоби навчання. У цьому контексті стає актуальним вивчення особливостей використання специфічних інструментів управління, так званих крауд-технологій, у діяльності навчальних закладів.

Актуальність проблеми. З метою підвищення якості навчального процесу вищі навчальні заклади все частіше впроваджують нестандартні методи організаційної освіти, тобто використовують новітні технології, в тому числі крауд-технології, що ефективно підвищують підготовку майбутніх фахівців.

Короткий аналіз попередніх досліджень. Питання використання крауд-технологій у професійній підготовці фахівців відображені у роботах таких закордонних вчених, зокрема Чуланова О. Л., Жидкова О. Н., Андреева Ю. Ю. Россинская М. В., Рассохина В. А. та ін.

Також це питання досліджували українські науковці Петренко Л. М., Шевченко В. П., Зеліковська О. О., Матвієнко Л., Хоменко Л., Ходаковська, О. О.  та ін.

Мета дослідження. Дослідження методики використання крауд-технологій у професійній підготовці фахівців.

Теоретичні основи роботи. На сьогоднішній день у науковій літературі не існує єдиного способу визначення «крауд-технологій».

Результати дослідження. Сьогодні освітнє середовище зазнає серйозних змін, пов’язаних із діджиталізацією. Системи електронного навчання створюють нові можливості та нові виклики. Ключові можливості включають вирішення проблем доступу до освіти, розширення вибору освітніх форматів та збільшення різноманітності інструментів передачі знань.

Зосереджуючи увагу на швидкість занурення системи освіти в крауд-технології, можна аналізувати та обґрунтувати більшу частину того, що пропонується сьогодні в інформаційному просторі.

Використання педагогічних крауд-технологій може відбуватися в різних формах:

− передача доступних навчальних матеріалів, включаючи лекції, презентації, підручники, завдання для самостійної роботи та інструментів контролю знань, в електронне середовище;

− формування інтерактивного цифрового середовища для взаємодії викладача і студентів, включаючи створення електронних кабінетів викладачів, проведення вебінарів, дискусійних форумів тощо;

− створення нових видів навчальних інструментів: електронних підручників, електронних проблемних книг, відеолекцій, квестів, комп'ютерних ігор;

− створення принципово нових форм навчання за рахунок використання можливостей крауд-технологій – розширення спектру передачі інформації, моделювання різних ситуацій під час рольових ігор, імітація конкурентних ігор і т.д. [2]

Інформаційно-освітню взаємодія у інтернет-діалозі забезпечують наступні крауд-технології:

– hotlist – список інтернет-сайтів із теми, що вивчається;

– multimedia scrapbook – колекція ресурсів мультимедіа (включає як посилання на текстові сайти, так й на колекцію ілюстрацій, фотографій та ін.);

– treasure hunt – містить посилання на різні сайти з теми, що вивчається. До кожного посилання додаються питання щодо змісту сайту. З їх допомогою педагог спрямовує пошуково-пізнавальну діяльність того, хто навчається в потрібне русло;

– subject sampler – містить посилання на текстові та мультимедійні матеріали. Після вивчення теми студентам необхідно відповісти на питання, спрямовані на обговорення актуальних дискусійних тем;

– webquest – сценарій організації проектної діяльності студентів із використанням інтернет-ресурсів [1].

Необхідно зазначити, що крауд-технології займають вагоме місце у підготовці майбутніх фахівців. Завдяки цим технологіям забезпечується:

1) вирішення проблем підвищення ефективності освіти;

2) розширення вибору;

3) розширення форм та інструментів передачі знань;

4) соціально-економічні переваги [3].

Згідно з результатами аналізів наукової і методичної літератури вітчизняні науковці Петренко Л. М., Шевченко В. П., Зеліковська О. О. [2] розробили концептуальну модель використання педагогічної крауд-технології, котра представлена на рис. 1.

 

Рис.1. Концептуальна модель використання педагогічних крауд-технологій розроблена науковцями Петренко Л. М., Шевченко В. П., Зеліковська О. О. Джерело: побудовано автором на основі [2]

В процесі її розробки науковці виходили з результатів аналізу наукової літератури: технологія навчання повинна відповідати за своїми ознаками педагогічній технології, під котрою розуміють систему «функціонування усіх компонентів педагогічного процесу, що побудована на науковій основі, запрограмована в часі й у просторі, й котра приводить до запланованих результатів» [2].

В науковій літературі виокремлено загальні ознаки педагогічних технологій:

  • розробка прийомів оптимізації освітнього процесу шляхом аналізу факторів, які підвищують навчальну ефективність;
  • конструювання й використання прийомів та матеріалів навчання;
  • оцінка застосованих методів [2].

Істотною ознакою педагогічної технології, виступає незначна вираженість чи відсутність змістового компоненту, котрий завжди присутній в педагогічній, дидактичній й методичній системах [2].

Дослідивши педагогічні технології й зважаючи на багатомірне тлумачення сутності даного поняття, можна дійти висновку, що даний феномен є системою, котра забезпечує функціонування усіх компонентів освітнього процесу, побудованого на науковій основі, запрограмованого у часі й у просторі, і приводить до очікуваних результатів» [3].

В розробленій моделі взаємодіють три види крауд-технологій, котрі відображають наступні складові освітнього процесу:

  • крауд-навчання, суть котрого полягає у розробці змісту вивчення дисципліни й співпраці суб’єктів навчання в створенні банку навчальних матеріалів із конкретної теми;
  • крауд-учіння, ціль котрого полягає у розширенні знань, навчанні партнерській взаємодії за участю викладача у ролі тʼютера, спільному створенні контенту, який складається з запитань і відповідей, коментарів до ідей одногрупників, виявлення сильних й слабких сторін проблеми, запропонованої для обговорення;
  • крауд-оцінювання, в процесі котрого генерується банк питань для перевірки знань в процесі підсумкової атестації, проводиться оцінювання якості навчальних матеріалів, рівня сформованості метанавичок на різних етапах їх розвитку, сформульованих питань і відповідей на них (для цього можуть бути задіяні експертні групи), обирається краща ідея для подальшої дискусії, проводиться оперативний зворотний зв'язок із викладачем [2].

Висновки і подальші напрями дослідження. Таким чином, використання крауд-технологій в освіті підтримується новою фазою цифрової революції, що розгортається, що робить ці технології надійним публічним рішенням проблеми. Суть цифрової трансформації в освіті полягає в персоналізації процесу навчання за допомогою використання методик крауд-технологій. Його головна особливість полягає в тому, що крауд-технологія фактично сприяє застосуванню нових практик навчання, а також організаційної моделі навчального процесу.

Список використаних джерел.

  1. Жидкова О. Н. Краудсорсинг как один из инструментов социализации формального и неформального образования // международный журнал экспериментального образования. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kraudsorsing-kak-odin-iz-instrumentov-sotsializatsiiformalnogo-i-neformalnogo-obrazovaniya (дата звернення: 02.05.2022)
  2. Петренко Л.М., Шевченко В.П., Зеліковська О.О. Використання краудтехнологій у професійній підготовці студентів ІТ-спеціальностей. Інформаційні системи і засоби навчання. 2020. Том 76. № URL:https://lib.iitta.gov.ua/720284/1/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D 0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%9C_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83 %D0%B4-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.pdf. (дата звернення: 01.05.2022)
  3. Чуланова О. Л. Современные крауд-технологии: краудсорсинг, краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг : веб-сайт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kraud-tehnologii-kraudsorsingkraudfanding-kraudinvesting-kraudlending/viewer. (дата звернення: 01.05.2022)

 

Анотація. У статті розглянуто поняття крауд-технологій та методика їх використання у професійній підготовці фахівців, описано їх види, котрі відображають наступні складові освітнього процесу, зазначено їх використання в різних формах. Розібрано концептуальну модель використання педагогічних крауд-технологій, розроблену науковцями Петренко Л. М., Шевченко В. П., Зеліковська О. О.

Ключові слова. Крауд-технології, діджиталізація, навчальні матеріали, цифрове середовище, освіта, педагогічні технології, крауд-навчання, крауд-учіння, крауд-оцінювання.

Abstract. The article considers the concept of crowd technologies and methods of their use in professional training, describes their types, which reflect the following components of the educational process, indicates their use in various forms. The conceptual model of use of pedagogical crowd-technologies developed by scientists Petrenko L.M., Shevchenko V.P., Zelikovskaya O.O. is analyzed.

 Keywords. Crowd technologies, digitalization, educational materials, digital environment, education, pedagogical technologies, crowd learning, crowd learning, crowd assessment.

Зв'язатися з автором